Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
23 Luty 2018    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian

faceyou tube

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Statut

MIĘDZYSZKOLNEGO  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „LIDER”
z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie

 

R O Z D Z I A Ł  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

& 1.    
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER” zwane dalej „Klubem”.
& 2.    
Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie ul. Połaniecka 10.
& 3.    
Klub działa na terenie miasta Chełma.
& 4.    
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.7 ustawy o kulturze fizycznej.
& 5.    
Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej  przez Prezydenta Miasta Chełm.
& 6.    
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
& 7.    
Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy-Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.
& 8.    
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

R O Z D Z I A Ł  II

CELE KLUBU ORAZ ICH REALIZACJA

 

& 9.    
Celem Klubu jest:
1)    rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności pływania,
2)    kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
3)    integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
&10.
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1)    wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2)    organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
3)    organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4)    uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
5)    upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,
6)    udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT DLA WSZYSTKICH DZIECI.
&11.
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1)    kierownictwem i radami szkół,
2)    organami rządowymi i samorządowymi,
3)    innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

&12.
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1)    społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2)    pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3)    bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.     

 

R O Z D Z I A Ł  III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

&13.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.
&14.
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi     Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby  prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
4. Członkami honorowymi Klubu zostaną osoby mające zasługi dla rozwoju Klubu.
&15.
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
1)    imię i nazwisko (nazwę),
2)    miejsce zamieszkania (siedzibę),
3)    w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
4)    oświadczenie o przystąpieniu,
5)    w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,
6)    w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączą do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie Klubu do ewidencji.
&16.
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4) brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
6) korzystać z innych urządzeń określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3-6 stosuje się również do członków wspierających i honorowych; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.
&17.
1. Wszyscy członkowie obowiązani są:
1)    troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
2)    brać czynny udział w działalności Klubu,
3)    przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.
&18.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1)    śmierci członka,
2)    wystąpienia z Klubu,
3)    skreślenia z listy członków,
4)    rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
1)    nie spełnia wymagań statutowych,
2)    w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3)    działa na szkodę Klubu,
4)    nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 m-cy,
5)    zalega z płatnością składek przez okres 3 m-cy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania          w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

R O Z D Z I A Ł  IV

WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

 

&19.
1. Władzami Klubu są:
1)    Walne Zebranie Klubu,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za   wyborami w głosowaniu jawnym.
&20.
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1)    uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres Objęty sprawozdaniem,
3)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
4)    rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w & 18 ust. 3,
5)    dokonywanie zmian w statucie Klubu,
6)    określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7)    uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8)    decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
9)    rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
a)    wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
b)    dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
&21.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1)    z własnej inicjatywy,
2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)    na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ zwołujący zebranie.
&22.
1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
1)    w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.
&23.
1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w & 29 ust. 3 pkt. 2 uchwały walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem & 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
&24.
1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
&25.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7) zarządzanie majątkiem Klubu,
8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie,
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
&26.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
&27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)    przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
2)    przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej gospodarki Klubu,
3)    kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
4)    przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5)    wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1)    składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2)    wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3)    występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.
&28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
&29.
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1)    upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu,
2)    ustania członkostwa w Klubie,
3)    zrzeczenia się udziału w tych organach,
4)    odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
1)    może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach,
2)    może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
&30.
1. Na miejsce członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
&31.
Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

R O Z D Z I A Ł  V

MAJĄTEK KLUBU

 

&32.
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się z:
1)    składek członkowskich,
2)    darowizn, zapisów i spadków,
3)    dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4)    własnej działalności gospodarczej,
5)    majątku Klubu,
6)    innych źródeł.
&33.
Działalność gospodarczą, o której mowa w & 32 ust. 2 pkt. 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.
&34.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub    może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

R O Z D Z I A Ł  VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

 

&35.
Uchwały W Sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w & 22 ust.2 i & 23 ust. 2.
&36.
1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Klubu.

 

R O Z D Z I A Ł  VII

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

&37.
1.  Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i kary.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
&38.
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
1)    upomnienia,
2)    nagany,
3)    zawieszenia w prawach członka na okres 12 m-cy,
4)    wykluczenia,
5)    innej, ustalonej przez Walne Zebranie Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

KONTAKT

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER
ul. Połaniecka 10  |  22-100 Chełm
NIP: 563-18-03-538  |  REGON: 110174597
tel: 692 437 665  |  e-mail: info@liderchelm.com.pl
Numer konta: PEKAO I Oddział w Chełmie
53 1240 2223 1111 0000 3591 4749 

faceyou tube ,

Zawody oczekujące na aktualizację

Wspierają nas

centrum um chelm' Oknoplast zso8